Повернутися назад

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ З ВІРТУАЛЬНОГО РАКЕТОМОДЕЛЮВАННЯ «NOOSPHERE SPACE GAMES»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1 Цим Положенням встановлюються умови проведення змагань з віртуального ракетомоделювання «Noosphere Space Games» (надалі – Змагання), які проводяться Громадською організацією «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА» (надалі – Організатор).

Змагання можуть організовуватися/проводитись Організатором у партнерстві з іншими юридичними особами (спонсорами, партнерами тощо) на підставі укладених угод/договорів або без таких.

2 Змагання «Noosphere Space Games» - це турнір з віртуального ракетомоделювання. Участь індивідуальна/одноосібна. Учасникам потрібно сконструювати ракету в комп'ютерній грі Kerbal Space Program, яка виконає завдання турніру. Для виконання завдання використовується файл збереження з налаштуванням гри, яке відповідає правилам турніру, наданий організаторами.

3 Місце проведення: Змагання проводитимуться у системі мережі Інтернет - онлайн. Учасники самостійно виконують завдання у комп’ютерній грі Kerbal Space Program і завантажують готові роботи на сайті Організатора за посиланням: https://noospherespace.games.

4 Залежно від організаційних, технічних та інших умов проведення Змагань, стану протиепідемічної обстановки, воєнного стану на території України, а також відповідно до запланованого/наявного розміру фінансування/ забезпечення Змагань (включно із залученими спонсорськими коштами) Організатор може прийняти рішення про проведення усіх етапів (заходів) Змагань в онлайн/оффлайн форматі, частини з них або про перенесення проведення Змагань чи неможливість проведення Змагань у поточному році.

5 За рішенням Оргкомітету, а також у випадках, передбачених цим Положенням, Змагання можуть проводитися щорічно з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки творчої та науково-технічної діяльності.

6 Участь у Змаганнях є безоплатною.

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ

1 Змагання проводяться з метою привернення уваги дітей та молоді України до інженерії та технічних спеціальностей, залучення і мотивація до активної творчої, науково-технічної та інноваційної діяльності, а також популяризації науково-технічних заходів, таких як робототехніка, механіка, конструювання, як способу дозвілля серед українців.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

1 Організація та проведення Змагань здійснюється безпосередньо Громадською організацією «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА» (Організатором) шляхом утворення Організаційного комітету Змагань (надалі – Організаційний комітет), який діє на громадських (волонтерських) засадах.

2 До складу Організаційного комітету входять уповноважені представники Організатора, зокрема: Голова правління та/або члени Громадської організації «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА» (Організатора) та/або інші уповноважені особи Організатора, та/або представники залучених партнерів, спонсорів.

До складу Організаційного комітету можуть входити всі зазначені уповноважені представники Організатора або деякі з них (у разі неможливості їх участі).

3 Організаційний комітет розпочинає роботу щодо організації Змагань з моменту затвердження його складу Головою правління Організатора та діє на час проведення Змагань.

4

На Організаційний комітет покладаються функції з:

 • повідомлення про запланований захід;
 • вжиття організаційних заходів щодо платформи проведення заходу;
 • залучення волонтерів до організації та проведення Змагань;
 • формування складу суддів (журі) Змагань;
 • проведення Змагань;
 • організації та проведення реєстрації учасників Змагань;
 • координації заходу згідно програми Змагань;
 • організації нагородження переможців/учасників Змагань;
 • забезпечення Організаційного комітету, суддів та волонтерів, а також інших осіб, залучених до організації та проведення Змагань брендованим одягом з логотипами Змагань/Організатора;
 • вирішення організаційних, адміністративних, технічних та інших питань, пов'язаних з проведенням Змагань.

5 З метою забезпечення належних технічних, організаційних та інших умов проведення Змагань та відповідних етапів (заходів) Організаційний комітет може впровадити/застосувати обов’язкову попередню реєстрацію Учасників Змагань.

Порядок такої реєстрації (строки, умови, платформи, на яких проводиться така реєстрація, тощо) визначається Організаційним комітетом.

Реєстрація Учасника Змагань підтверджує його ознайомлення/погодження з умовами даного Положення, правил/програми проведення Змагань, підтверджують згоду учасника на обробку його персональних даних в порядку ЗУ «Про захист персональних даних», а також обов’язок дотримуватися заходів безпеки та інших вимог чинного законодавства.

6 Для оцінювання учасників Організаційний комітет обирає суддів (журі) Змагань.

До складу суддів (журі) Змагань Організаційний комітет залучає осіб, які володіють теоретичними та/або практичними знаннями у науково-технічних науках, у сфері робототехніки, механіки, а також інших осіб, які за рішенням Організаційного комітету, володіють достатнім досвідом для оцінки досягнень учасників Змагань.

Судді (журі) Змагань розпочинають роботу щодо оцінки учасників з моменту затвердження складу суддів (журі) Змагань Головою правління Організатора та діють на час проведення Змагань.

У разі неможливості сформувати склад суддів (журі) Змагань, їхню функцію виконують члени Організаційного комітету Змагань.

ІV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

1 До участі у Змаганнях запрошуються школярі й студенти віком до 18 (вісімнадцяти) років включно, які мають громадянство України. Участь у Конкурсі малолітніх дітей здійснюється за Згодою Законних представників Учасника*.

Один учасник може виконати завдання тільки один раз. Учасники Змагань за рішенням Організаційного комітету можуть бути розподілені за різними віковими групами або брати участь у Змаганнях у загальному порядку.

2

Для участі у Змаганнях Учасники та Законні представники Учасника* мають виконати наступні дії у строк, передбачений цим Положенням:

 • Учасник або Законний представник Учасника* заповнює Заяву (Форму-заявку) на участь у Змаганнях за встановленою формою на веб-сайті Змагань: https://noospherespace.games.
 • Задля участі Учасника у Змаганнях Учасник або Законний представник Учасника* також надає згоду, шляхом заповнення форми реєстрації (або проставлення/заповнення відповідної відмітки/форми) на веб-сайті Змагань на свою участь або участь своєї малолітньої/неповнолітньої дитини (Учасника) в цих Змаганнях, дозвіл на обробку персональних даних Учасника (та його Законного представника*), а також використання фото, відеоматеріалів за участю Учасника на розсуд Організатора (надалі – Згода на участь) в рамках реалізації програмних цілей Змагань, поширення та публікації інформації про Змагання, використанню, зберіганню та передачі результатів Змагань Організатором, зокрема при взаємодії з можливими партнерами, спонсорами Змагань тощо.
3

Реєструючись, надаючи Згоду на участь Учасника у Змаганнях та беручи участь у Змаганнях в подальшому, Учасники та їх Законні представники* підтверджують, зокрема, що:

 • надають відповідну безумовну та беззаперечну згоду з умовами цього Положення, а також без обмеження в часі згоду на створення фото-, відеоматеріалів за участю Учасника (у разі проведення зустрічей);
 • учасником отримано відповідне погодження (дозвіл) від Законних представників* на участь у Змаганнях;
 • участь Учасника у Змаганнях та використання даних про Учасника є добровільними та не порушують особистих немайнових прав Учасника, в тому числі, не завдають шкоди його честі та гідності, в зв’язку з чим Учасниками Змагань та їх Законними представниками* не будуть пред’являтися претензії чи позови, що пов’язані з організацією та проведенням Змагань;
 • дають згоду на обробку (збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, витяг, використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення) власних персональних даних, згідно положень Закону України «Про захист персональних даних» із використанням автоматизованих засобів та/або без таких.

Метою обробки персональних даних у всіх випадках є проведення Змагань (в т.ч. рекламних/інформаційних кампаніях про Змагання та діяльність Організатора), тобто в тій мірі в якій необхідно для організації та проведення Змагань, відповідно до цього Положення.

 • зобов’язуються дотримуватися правил поведінки, безпеки (в т.ч. протипожежної), протиепідемічних, санітарних заходів (у разі такої потреби) під час Змагань.

* Законний представник (стаття 242 Цивільного кодексу України):

 • Батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей.
 • Опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаною недієздатною.
 • Законним представником у випадках, встановлених законодавством, може бути інша особа.

V. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

1 Детальні та основні умови Змагань зазначаються у Правилах проведення окремих етапів Змагань.

Ознайомитись з Правилами з віртуального ракетомоделювання «Noosphere Space Games» можна на сайті Змагань: https://noospherespace.games

2 З Змагання проходять у 3 (три) етапи:

І Етап. Період реєстрації учасників

Учасникам необхідно у строки, зазначені на сайті Змагань(https://noospherespace.games) заповнити Заяву (Форму-заявку) на участь у Змаганнях за встановленою формою й виконати інші дії передбачені розділом IV цього Положення.

ІІ Етап. Період роботи над проєктами

Після завершення періоду реєстрації, учасники, які виконали умови участі у Змаганнях, отримують доступ до завдання на сайті Організатора, яке потрібно виконати у комп’ютерній грі Kerbal Space Program, а також Правилами виконання завдань. Учасники повинні виконати і завантажити на сайт Організатора (https://noospherespace.games) файл з виконаним завданням у строк, анонсований на сайті Організатора.

ІІІ Етап. Період оцінювання робіт

Судді (журі) Змагань перевіряють виконані учасниками завдання на дотримання правил їх виконання у строки, зазначені на сайті Організатора (https://noospherespace.games) і визначають переможців змагань. Переможцями Змагань стають ті Учасники, які найбільш точно дотрималися Правил виконання завдань.

3 До Змагань допускаються Учасники, які підтвердили свою участь в установлений Організаційним комітетом строк на сайті Змагань https://noospherespace.games та виконали умови розділу IV цього Положення.

4 Учасники використовують власну комп'ютерну техніку зі встановленим програмним забезпеченням, іншу техніку і устаткування, необхідне для участі у Змаганні.

5 Організатор/Організаційний комітет залишає за собою право за обґрунтованою потребою (в тому числі враховуючи організаційні, адміністративні, фінансові умови тощо) призупинити чи продовжити прийом заявок, попередньо оголосивши про це, а також змінити Положення Змагань/правила проведення окремих етапів Змагань. Зміни діють з моменту їх публікації на веб-сайті Змагань.

6 Організатор/Організаційний комітет залишає за собою право відхилити заявку Учасника, в тому числі через порушення даного Положення (зокрема змісту розділу IV цього Положення), Правил проведення етапів проведення Змагань, а також норм чинного законодавства України.

VІ. НАГОРОДЖЕННЯ

1 Порядок визначення переможців Змагань зазначаються у Правилах Змагань, які будуть анонсовані на сайті Організатора (https://noospherespace.games) після завершення І Етапу Змагань, Періоду реєстрації учасників.

Переможці Змагань зазначаються Організаційним комітетом у відповідному Протоколі визначення переможців, який зберігається протягом проведення Змагань.

2 Учасники, які здобули перемогу у Змаганнях та зайняли 1 (перше), 2 (друге), 3 (третє), 4 (четверте), 5 (п’яте) місце нагороджуються Організатором/Організаційним комітетом відповідними грошовими винагородами (призами), що еквівалентно 500 (п’ятсот), 300 (триста), 200 (двісті), 100 (сто) – (для 4 і 5 місць) доларів США відповідно* до зайнятого місця та дипломами переможців Змагань.

* проводиться у безготівковій формі у гривневому еквіваленті по офіційному курсу НБУ на день оголошення переможців Змагань, з вирахуванням суми сплати податків, комісії банківської установи та в порядку, встановленому чинним законодавством України (зокрема Податковим кодексом України), які включені у грошову винагороду та сплачуються організатором у якості податкового агенту.

3 Для отримання грошової винагороди (призу) обов’язкова наявність у Учасника або його Законного представника банківського рахунку відкритого в українській банківській установі та наявності необхідних документів (про реєстраційний номер облікової картки платників податків та паспорту). З моменту оголошення переможців, учасникам надається 30 (тридцять) календарних днів для подання відповідних документів (в електронному/паперовому вигляді).

У разі неподання документів в зазначений термін, грошовий приз анулюється.

У разі неможливості виплати (переказу) грошової винагороди переможцю Змагань з будь-яких причин, Організаційний комітет узгоджує з переможцями Змагань та/або їх Законними представниками інший порядок виплати відповідно до положень чинного законодавства України.

4 Порядок нагородження учасників може зазначатися/доповнюватися у Правилах проведення Змагань або роз’яснюватися Організаційним комітетом додатково.

5 За рішенням Організатора/Організаційного комітету, а також рішень партнерів і спонсорів Змагань переможці та/або учасники Змагань можуть нагороджуватися іншими призами та подарунками.

6 Учасники Змагань, партнери/співорганізатори та залучені особи (зокрема, але не виключно, судді, волонтери, найактивніші глядачі), які приймають участь у організації та проведенні Змагань, нагороджуються заохочувальними призами та подарунками за рішенням Організаційного комітету.

Такими заохочувальними призами/подарунками можуть бути елементи/комплект одягу (зокрема футболки, кепки тощо), брендована продукція (пляшки під воду, ручки, значки з логотипом Змагань/Організатора тощо). Даний перелік заохочувальних призів/подарунків не є вичерпним.

VII. ПІДСТАВИ ДИСКВАЛІФІКАЦІЇ УЧАСНИКІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1 Учасники, що порушили зміст Положення (зокрема розділ IV Положення), Правил проведення Змагань, положення чинного законодавства України можуть бути дискваліфіковані за рішенням Організаційного комітету на будь-якому етапі Змагань.

2 Учасники поведінка/дії яких (їх зміст/контекст), містить (зображує) непристойність, неприйнятний матеріал, який засуджує або порушує права та свободи людини та громадянина, Держави Україна або іншим чином порушує особисті чи майнові права будь-якої третьої сторони, буде дискваліфікована.

3 Учасники Змагань та/або Законні представники таких Учасників несуть відповідальність за власні дії (бездіяльність) під час участі в Змаганнях, а також за наслідки таких дій (бездіяльності).

4 Організатори/Організаційний комітет Змагань не несуть відповідальності за порушення правил безпеки та протиправні дії (бездіяльність) Учасників та/або Законних представників Учасників і збиток, викликаний такими діями (бездіяльністю).

5 Організатор не несе відповідальності за порушення Учасником Змагань прав третіх осіб, впродовж участі в Змаганнях. Учасники або їх представники несуть власну відповідальність, згідно до норм чинного законодавства України за порушення прав та законних інтересів третіх осіб згідно вказаної ними в Заяві Учасника інформації.

6 Відповідальність Організатора не виходить за межі організаційних заходів по проведенню Змагань, зазначених у цьому Положенні.

7 Організатор не несе відповідальності у випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажор, роботі інтернет мережі тощо), які можуть вплинути на терміни проведення Змагань або виконання інших умов, пов’язаних із проведенням Змагань.

VIII. МАТЕРІАЛЬНЕ (ФІНАНСОВЕ) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМАГАНЬ

1 Фінансування Змагань здійснюється за рахунок власних коштів Громадської організації «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА» та залучених коштів (в тому числі, але не виключно, благодійних внесків) юридичних осіб та/або фізичних осіб в порядку, визначеному чинним законодавством України.

2 Організатор вправі залучати до організації, анонсування, проведення та фінансування Змагань спонсорів Змагань (фізичні особи, фізичні особи–підприємці, юридичні особи), а також партнерів Змагань в інших формах співробітництва.

IХ. ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

1 Дане Положення та Правила проведення окремих етапів Змагань опубліковане в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Змагань: https://noospherespace.games.

2

Інформація про проведення Змагань буде поширюватися (публікуватися) від імені Організатора:

 • на Інтернет ресурсах (на офіційних сторінках в соціальних мережах, а також на інших Інтернет платформах);
 • в навчальних закладах України відповідної вікової групи потенційних Учасників;
 • іншими способами, з урахуванням вимог чинного законодавства.

3 До випадків не врегульованих цим Положенням застосовуються положення локальних документів Організатора, шляхом прийняття оперативних рішень в ході проведення Змагань, враховуючи принципи доцільності, справедливості та розумності та відповідно до положень чинного законодавства України.

Роз’яснення та консультування з питань проведення Змагань здійснюється уповноваженими особами Організатора або представниками Організаційного комітету на офіційному веб-сайті Змагань: https://noospherespace.games.